CZ / DEEN

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů účinná od 1. října 2022

Počátkem října nabyla účinnosti již druhá velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která přinesla zejména změnu v definici skutečného majitele. Kdo je podle nové právní úpravy aktuálně považován za skutečného majitele a na co dalšího si dát pozor – nejen na tyto otázky Vám odpovíme v našem článku.

PROČ UŽ ZASE NOVÁ DEFINICE SKUTEČNÉHO MAJITELE

V loňském roce v červnu nabyla účinnosti velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tato novela přinesla spoustu významných změn a vy se asi divíte, proč po roce účinnosti nového znění je tady opět další zásadní novela. Důvodem byly výtky ze strany Evropské komise směrem k České republice ohledně nesouladu formulace zákona o evidenci skutečných majitelů s tzv. V. AML směrnicí (tj. směrnicí proti praní špinavých peněz). Na tyto výtky reagovala Česká republika předložením nového znění zákona o evidenci skutečných majitelů, který prošel legislativním procesem a nabyl účinnosti dne 1. října 2022.

KDO BYL DOPOSUD SKUTEČNÝM MAJITELEM

Pro srovnání teď už staré právní úpravy s novou definicí skutečného majitele si připomeňme, že zákon o evidenci skutečných majitelů ve znění do 30. září 2022 považoval za skutečné majitele fyzické osoby, které byly koncovými příjemci majetkového prospěchu vytvořeného korporací nebo které korporaci ovládaly prostřednictvím svého koncového vlivu.

Koncovým příjemcem byla každá fyzická osoba, která mohla přímo nebo nepřímo nabýt více než 25 % podíl na majetkovém prospěchu vytvořeném korporací.

Osobou s koncovým vlivem byla každá fyzická osoba, která ovládala obchodní korporaci. Za ukazatel takového vlivu se považoval přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, zejména pokud byl vyšší než 25 %.

Předchozí právní úprava měla za cíl identifikovat osoby se skutečným rozhodujícím vlivem a osoby, které mají z korporace významný majetkový prospěch. Novela toto pojetí změnila.

KDO JE AKTUÁLNĚ SKUTEČNÝM MAJITELEM

Aktuálně platí jednotná definice skutečného majitele, byla zrušena dvojkolejnost „koncového příjemce“ a „osoby s koncovým vlivem“.

Skutečným majitelem korporace je každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání:

  • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech vetší než 25 %,
  • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají samostatně nebo společně v dané korporaci podíl větší než 25 %, nebo
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

MANŽELA ČI MANŽELKU UŽ DO EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZAPISOVAT NEMUSÍTE

Okruh osob, které dříve splňovaly definici koncového příjemce, se podle nové definice zužuje. Skutečným majitelem budou pouze osoby, které mají nárok na podíl na zisku vyšší než 25 %, nikoliv osoby, které by takový podíl mohly získat. V této souvislosti se dříve zapisoval jako skutečný majitel do evidence také manžel či manželka, kdy podíl byl součástí společného jmění. Aktuálně už druhý z manželů mezi skutečné majitele nebude zahrnován, protože nemá vůči korporaci žádné přímé ani nepřímé právo. Ačkoli vyplacené zisky tvoří součást společného jmění, nezakládá to, a to ani nepřímo, právo druhého manžela požadovat vyplacení těchto zisků.

ROZŠÍŘENÍ OKRUHU OSOB, KTERÉ JSOU SKUTEČNÝM MAJITELEM

Okruh osob, které měly podle předchozí úpravy postavení osoby s koncovým vlivem, se rozšířil. Dřívější pojetí ovládání vyžadovalo splnění dvou podmínek, tj. držení podílu určité velikosti a vykonávání rozhodujícího vlivu. Nyní stačí, aby osoba držela podíl vyšší než 25 %, aniž by bylo nutné splnit materiální podmínku ovládání. K prokázání postavení skutečného majitele tedy stačí jakýkoli podíl vyšší než 25 %.

Skutečným majitelem tak bude např. společník, který vlastní podíl vyšší než 26 % na základním kapitálu, který je zvláštním podílem a nezahrnuje v sobě právo na podíl na zisku ani hlasovací právo. Pokud podílem na zisku, který je vymahatelný a nejedná se pouze o jednorázový nárok, disponuje člen statutárního orgánu, bude také považován za skutečného majitele.

SKUTEČNÝ MAJITEL – PODMÍNKA UPLATŇOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍHO VLIVU

Rozhodující vliv uplatňuje ten, kdo (i) na základě vlastního uvážení kontroluje rozhodování nejvyššího orgánu korporace, ať už přímo nebo nepřímo, (ii) je ovládající osobou v korporaci podle zákona o obchodních korporacích, (iii) může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu korporace. Skutečným majitelem může být dále tako fyzická osoba, která uplatňuje v korporaci rozhodující vliv jinými prostředky (definice kontroly jinými prostředky vychází z V. AML směrnice a jedná se např. o kontrolu korporace prostřednictvím formálních i neformálních dohod, prostřednictvím vazby na rodinné příslušníky atd.).

Stejně jako dosud je pro postavení materiálního skutečného majitele dostačující možnost uplatňování rozhodujícího vlivu. Zda k uplatnění rozhodujícího skutečně došlo nebo dochází není pro postavení skutečného majitele relevantní.

Rozhodující vliv bude hrát významnou roli i v případě nepřímého vlastnictví podílu, a to zejména v případech, kdy podíl v korporaci vlastní několik dalších korporací. Nyní bude nutné identifikovat osobu vykonávající rozhodující vliv v každé korporaci, která drží podíl vyšší než 25 % v korporaci dále v řetězci. Představme si společnost A, ve které společnost B drží 40% podíl a společnosti C a D drží každá 30% podíl. Dříve by byl skutečným majitelem společnosti B pouze skutečný majitel společnosti A, a to na základě domněnky ovládání. Podle nové úpravy budou skutečnými majiteli společnosti A osoby, které vykonávají rozhodující vliv ve společnostech B, C a D.

A KDYŽ NEBUDE MOŽNÉ URČIT SKUTEČNÉHO MAJITELE

Pokud nebude možné skutečného majitele určit na základě výše uvedených kritérií nebo pokud bude rozhodující vliv vykonávat právnická osoba, která skutečného majitele nemá (např. stát), bude stejně jako dosud za skutečného majitele považována kterákoli osoba ve vrcholném vedení korporace. Má-li korporace takto určeného náhradního skutečného majitele, je tento (náhradní) skutečný majitel skutečným majitelem i u korporací v podřízené vztahové struktuře. U těchto korporací se již samostatný náhradní skutečný majitel neurčuje. Při určování náhradního skutečného majitele se v rámci korporátní struktury jde „nahoru“ a pokud jsou ve vlastnické struktuře mateřské společnosti právnické osoby vlastnící více než 25 % majetkových a/nebo hlasovacích práv, je náhradním skutečným majitelem až osoba ve vrcholném vedení právnické osoby, která stojí ve vlastnickém řetězci nejvýše.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MÁ NOVĚ TAKÉ SKUTEČNÉHO MAJITELE

Cílem novely bylo mimo jiné zvýšit transparentnost. Působnost zákona je rozšířena i na subjekty, které dosud skutečného majitele neměly. Jedná se například o církve, politické strany a hnutí, pobočné spolky nebo společenství vlastníků jednotek. Zpravidla se zde uplatní vyvratitelná domněnka, že fyzická osoba, která je zapsána v rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu, nebo fyzická osoba v obdobném postavení bude automaticky zapsána do evidence skutečných majitelů jako skutečný majitel těchto právnických osob.

Na společenství vlastníků jednotek, jakožto na korporaci dopadá obecné pravidlo určení skutečného majitele podle zákonné definice skutečného majitele. Nicméně v Příručce evidování skutečných majitelů vypracované Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem k otázce určení skutečného majitele v SVJ je řečeno, že i v případě, kdy v SVJ je vlastník podílu na společných částech většího než 25 % to neznamená, že se touto skutečností vyvrátí domněnka o náhradním skutečném majiteli (jak je uvedena výše). Až v případě, kdy podíl vlastníka je natolik velký, že mu v rámci SVJ umožní uplatňovat rozhodující vliv (analogicky hranice 40 % a výše) může dle Příručky dojít k vyvrácení domněnky o náhradním skutečném majiteli a tedy zápisu jiné osoby než člena statutárního orgánu SVJ. V praxi počet takových SVJ bude jistě minimální a bude převažovat zápis skutečného majitele na základě uvedené domněnky.

ROZŠÍŘENÍ AUTOMATICKÝCH PRŮPISŮ SKUTEČNÉHO MAJITELE

Nově se rozšíří automatický průpis skutečného majitele také na nově evidované osoby (např. společenství vlastníků jednotek) a dále také na struktury korporací, kde je uplatňován rozhodující vliv na základě domněnky ovládání. V rámci struktury korporací, kde se uplatní domněnka ovládání na základě minimálně 40 % podílu, bude proveden automatický průpis skutečného majitele v rámci celé struktury.

K automatickému průpisu dojde také v případě, že evidující osoba doposud nezajistila zápis svého skutečného majitele. Evidující osoba je však povinna zápis skutečného majitele, ke kterému došlo v souvislosti s její pasivitou zkontrolovat, a v případě, kdy neodpovídá skutečnému stavu, podat návrh na zápis změny.

DO KDY MUSÍTE UPRAVIT ZÁPIS V EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, ABY BYL V SOULADU S NOVELOU

Evidence provede automatickou aktualizaci nové terminologie, tj. zruší pojmy „koncového příjemce“ a „osobu s koncovým vlivem“ a nahradí je společným pojmem skutečný majitel. Tato změna bude provedena do jednoho měsíce po nabytí účinnosti novely.

Pokud má korporace v evidenci zapsanou osobu, která už nadále není považována za skutečného majitele, ze zákona se k tomuto údaji nebude přihlížet. Korporace není povinna provádět výmaz této osoby a zároveň tento údaj nebude považován za nesrovnalost.

Obecně platí lhůta šesti měsíců k zápisu skutečného majitele pro entity, které doposud neměly povinnost evidovat svého skutečného majitele. Stejná lhůta se taktéž vztahuje na korporace, které mají evidované osoby skutečného majitele, ale v důsledku novely bude naplňovat postavení skutečného majitele další osoba.

Během měsíce října dojde k tzv. „zmrazení“ evidence, což znamená, že návrhy na zápis skutečného majitele do evidence budou přijímány, ale budou provedeny až k 1. listopadu 2022. Je to také mimo jiné z důvodu, že evidence prochází změnou, budou používány nové formuláře a zároveň by měla evidence disponovat novými funkcemi.

DOPORUČENÍ JAK DÁLE POSTUPOVAT

V návaznosti na novou definici pojmu skutečného majitele doporučujeme prověřit, zda zápis skutečného majitele ve Vaší korporaci odpovídá požadavkům nové právní úpravy zákona o evidenci skutečných majitelů.

Nově evidované osoby mají povinnost ve výše uvedené lhůtě šesti měsíců zapsat skutečného majitele, příp. pokud došlo k automatickému průpisu, zkontrolovat zapsaný stav a příp. podat formulář návrhu na zápis změny skutečného majitele.

Sankce za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele zůstávají nezměněny a následkem může být pozastavení hlasovacích práv, zákaz vyplácení podílu na zisku nebo uložení pokuty až do výše 500.000, – Kč.

KONTAKTUJTE NÁS!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů