CZ / DEEN

Ručení generálního dodavatele ve stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů

Změny zákoníku práce účinné od 1. ledna 2024 s sebou přinesly také zcela novou úpravu týkající se odpovědnosti dodavatelů ve vztahu k poddodavatelům v oblasti stavebnictví, jejímž cílem je chránit zaměstnance ve stavebnictví.

Koho se nové povinnosti týkají?

Dodavatel, který je osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona (stavební podnikatel), je nyní odpovědný za mzdy, platy a odměny zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to včetně odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Za poddodavatele je také považována agentura práce, která k takové práci přidělila své zaměstnance. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích ručí společně a nerozdílně s dodavatelem v takovém řetězci i dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce.

Ochrana se netýká těch zaměstnanců poddodavatelů, kteří například na stavbu pouze dodávají materiál, energie, nebo zajišťují stavbu administrativně nebo právně.

Jaké jsou nové povinnosti pro dodavatele a subdodavatele?

V případě, že poddodavatel nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanec konal práci v rámci plnění pro dodavatele, nevyplatí zaměstnanci mu náležející mzdu, může zaměstnanec do 3 měsíců od uplynutí splatnosti mzdy písemně vyzvat kteréhokoliv výše postaveného poddodavatele, včetně hlavního dodavatele v rámci dodavatelského řetězce, aby jeho mzdové nároky uspokojil on. Dodavatel následně vyplatí zaměstnanci mzdu nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy a informuje jeho zaměstnavatele o výši částek vyplacených jednotlivým zaměstnancům a o provedených srážkách. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích informuje rovněž dalšího dodavatele (ručitele). Poddodavatel musí své zaměstnance poučit o osobě dodavatele a o právu uplatnit u něj nárok na výplatu mzdy v případě, kdy sám jejich nárok neuspokojí. Dodavatel má v případě, kdy plnil za svého poddodavatele, právo na náhradu plnění, které za něj poskytl. Pokud by dodavatel mzdu zaměstnancům poddodavatele nevyplatil, hrozí mu za to pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Jak se ručení vyhnout?

Dodavatel (ručitel) se výše popsanému ručení může vyhnout tak, že mu poddodavatel při zahájení realizace smluvního plnění poskytne potvrzení:

  • že nemá evidován nedoplatek nebo penále na pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotní pojištění; přičemž potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce; a zároveň
  • že mu v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro dodavatele nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Při splnění těchto podmínek neručí dodavatel ani za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů na nižších stupních smluvního řetězce.

Doporučení pro stavební praxi

V tomto ohledu doporučujeme proces zautomatizovat a na doložení těchto potvrzení myslet již ve smluvní dokumentaci s poddodavateli. Pozor na situace, kde jsou smluvní plnění poskytována na základě několika smluv (nebo snad dokonce bez písemné smlouvy) a může teoreticky docházet k jinému výkladu okamžiku „zahájení realizace smluvního plnění“.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, rádi vám v této problematice poskytneme právní pomoc a poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů