CZ / DEEN

Opakované vady a odstoupení od smlouvy. I možnosti odstoupení mají své hranice – víte jaké?

Zdá se to jednoduché, koupíte stroj, vyrábíte, objeví se závada. Tu reklamujete, prodávající věc opraví, ale závada se objeví znovu nebo se objeví závada jiná. Vy závadu opět několikrát vytknete, ale protože potřebujete fungovat, tak se rozhodnete na reklamovaném stroji ještě chvíli dál vyrábět. Když stroj ani po poslední opravě nefunguje, tak jak má, chvíli možná ještě přemýšlíte, zda od smlouvy odstoupit, ale nakonec Vám dojde trpělivost a odstoupíte. V životě není nikdy nic tak nalinkované, jako říká zákon, ale jak tedy postupovat správně?

Opakovaná reklamace vadného stroje a nároky kupujícího

K věci se nedávno vyjádřil Nejvyšší soud. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2938/2020 do tohoto uvažování takříkajíc „háže vidle“. O, co v tomto případě šlo? Dvě společnosti spolu uzavřely kupní smlouvu. Jedna společnost dodávající potravinářské materiály si objednala od té druhé balící linku na balení sypkých materiálů. Už za 9 dní po nainstalování linky byla reklamována první závada. Po reklamaci prodávající linku převzal a odeslal na opravu (posud byl postup v pořádku). Po znovu zprovoznění linky, se objevila nová závada, a sice nedosahování smluvené rychlosti linky. Následoval ping pong e-mailů se stížnostmi na nedosahování smluvené rychlosti, série oprav a dva znalecké posudky. A ani poté to nebylo ideální… Po dvou letech od poslední reklamace nízké rychlosti linky nakonec kupující společnost od smlouvy odstoupila. Linka byla nainstalována 8. 12. 2014 a od smlouvy bylo odstoupeno dne 1. 3. 2018. Celé martýrium reklamací a oprav tak trvalo skoro 4 roky, a poté přišlo martýrium nové, a sice soudní tahanice. 

Kupující argumentovala tím, že balící linka nedosahovala smluvené rychlosti, což je vada, která byla několikrát reklamována v záruční době. Vada odstraněna nebyla, a proto měla kupující právo od smlouvy odstoupit. Kupující požadovala, aby si prodávající stroj vzala zpět, vrátila celou kupní cenu (ve výši 9 465 000,-Kč) a zároveň, aby nahradila vzniklé škody. Společnost musela vyrábět na starém stroji po dobu, kdy byl nový stroj v opravě, a navíc jí vznikla škoda v důsledku nízké rychlosti nového stroje, výroba se jí tak mnohonásobně prodražila. 

Prodávající se bránila tím, že kupující nemůže od smlouvy odstoupit, neboť balící linku již není možné vrátit v původním stavu.

Obecná právní úprava v občanském zákoníku o odstoupení od smlouvy říká, že od smlouvy je možné odstoupit pouze v případě, kdy kupující může věc vrátit v takovém stavu, ve kterém ji obdržel od prodávajícího. Je to poměrně přísné pravidlo, ale existují výjimky (§ 2110 občanského zákoníku). Kupující se snažil dovolat dvou výjimek, které naopak říkají, že od smlouvy může odstoupit, i když věc nemůže vrátit v původním stavu. A to pokud: 1. věc použil ještě před objevením vady (§ 2110 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku) a 2. věc pozměnil při obvyklém použití (§ 2110 odst.1 písm. d) občanského zákoníku), pokud věc pozměnil jen z části, vrátí, co mu zbylo a zbytek prodávajícímu uhradí. 

Pozor na hranice ochrany kupujícího – jak se k věci postavily soudy?

Soud prvního stupně kupující vyhověl a poznamenal, že je možné od smlouvy odstoupit, protože došlo k opotřebení jen vlivem běžného užívání, a ne k pozměnění věci. Kdežto odvolací soud řekl, že od smlouvy odstoupit nelze, protože kupující linku používala několik let potom, co vadu vytkla. Aby bylo možné od smlouvy odstoupit musí mít věc shodné vlastnosti, balení atd. Pokud kupující nemůže věc vrátit v původním stavu má právo na slevu z kupní ceny a opravu. Když je vada neodstranitelná, má právo jedině na slevu z kupní ceny.

Kupující s odvolacím soudem samozřejmě nesouhlasila a obrátila se na Nejvyšší soud. Klíčovou otázkou bylo, zda lze od smlouvy odstoupit, pokud kupující věc poté, co objeví vadu nadále používá (ve smyslu výjimky v §2110 písm. d) občanského zákoníku).

Dovolací soud dovodil, že kupující od smlouvy odstoupit nemůže. A to proto, že za 1. linku nemůže vrátit v původním stavu a za 2. nebyla naplněna žádná výjimka

Výjimky u ustanovení o odstoupení od smlouvy chrání kupující a zmírňují přísnost základního pravidla, které říká že „od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, kdy je možné věc vrátit v původním stavu. Ochrana kupující má ale své hranice, výjimky směřují zejména na skryté vady a kupující chrání jen v případě, kdy o vadě nevěděla a ani vědět nemohla. Vadu lze často zjistit jen poté, co byl předmět koupě (linka) uveden do provozu, ale není možné, aby kupující vadu vytkla, poté několik let linku používala, a nakonec chtěla od smlouvy odstoupit. 

Dovolací soud zakončil tím, že jeho závěry nevedou k tomu, že by kupující nemohla od smlouvy odstoupit poté, co linku po opravě zprovozní. Odstoupit může. 

Měla by však dodržet postup, že linku zprovozní, ověří si, jestli linka byla, anebo nebyla opravena. Pokud je linka stále vadná, může od smlouvy odstoupit. Co udělat nemůže je po zjištění, že vada opravena nebyla linku nadále používat, a pak si po nějaké době usmyslet, že chce vlastně od smlouvy odstoupit. 

Odstoupení ano, ale hlavně včas. Podrobné podmínky si řádně dohodněte ve smlouvě. Můžete i jinak a podle sebe.

Za prvé, odstoupení od smlouvy rozhodně není dobré odkládat. Pokud se Vám rozbije stroj, Vy ho reklamujete a stroj není ani po opakované reklamaci a opravě funkční tak, jak by měl je dobré rovnou zvážit odstoupení od smlouvy. Je naprosto přirozené s odstoupením váhat, jenže komentované rozhodnutí Nejvyššího soudu je neúprosné. Neumožňuje další výrobu na vadném stroji, který se nepodařilo opravit. Dovoluje pouze vyzkoušení stroje pro zjištění, zda byl nebo nebyl opraven. 

Za druhé, občanský zákoník umožňuje, aby si strany ujednaly podmínky odstoupení od smlouvy, které jim vyhovují, a to co říká zákon úplně vyloučily. Podmínky odstoupení se ale nesmí ujednat v neprospěch slabší strany a obecně je třeba respektovat určité korektivy (např. dobré mravy).1 

A konečně, není dobré podcenit kvalitu kupní smlouvy. Není to jen cár papíru, ale je to pojistka, jak si výrazně ulehčit život. Pokud si kupujete věc v hodnotě několika milionů, měla by tomu odpovídat i kupní smlouva. Jakákoliv porucha, oprava a zejména následné soudní tahanice Vás jen připravují o peníze a čas a mohou mít nedozírné dopady na Vaši konkurenceschopnost a pozici na trhu. 

KONTAKTUJTE NÁS 


 1 K limitům odchylné úpravy odstoupení od smlouvy viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.11.2022 sp. zn. 3 Cdo 2541/2021

Komentáře
  1. David Herák napsal:

    Dobrý den,

    chtěl bych se zeptat, zda je ta spisovka správně. Při hledání mi to našlo skutkově úplně rozdílnou věc, která neodpovídá tomu, co je zde popsané. Jedná se tam o zápůjčku. Pakliže byste našli správnou spisovku, dovolil bych si Vás zdvořile požádat o její zaslání. Velmi by se mi to hodilo.

    Díky,

    D.H.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů