CZ / DEEN

Digitalizační novela zákona o obchodních korporacích

Změny v překážkách výkonu funkce členů volených orgánů

1. července letošního roku nabyla účinnosti část novely zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.[1] Hlavní změnou, která se dotýká obchodních korporací, je nová úprava podmínek a překážek výkonu funkce volených orgánů obchodních společností a družstev

Dosavadní právní úprava zákona o obchodních korporacích v této souvislosti odkazovala do živnostenského zákona. Nová legislativa však vymezuje překážky výkonu funkce přímo v zákoně o obchodních korporacích. Nejde jen o pouhé zjednodušení uživatelské zkušenosti, změna má i své systematické opodstatnění. Ne všechny obchodní korporace totiž jsou zakládány za účelem podnikání živnostenským způsobem (např. správa vlastního majetku u společností holdingového typu, zajištění bytových potřeb členů u bytových družstev a sociálních potřeb u sociálních družstev apod.).

Překážky výkonu funkce člena voleného orgánu

Zákon o obchodních korporacích tedy nově obsahuje výčet překážek výkonu funkce člena voleného orgánu: [2]

 • Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci o zákazu výkonu funkce člena voleného orgánu či zákazu vykonávat související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace. Nejde jen o rozhodnutí orgánů veřejné moci České republiky, ale rovněž orgánů členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru či rozhodnutí mezinárodní organizace.
 • Existence obdobného rozhodnutí orgánu veřejné moci jiných států než těch výše jmenovaných.
 • Pravomocné odsouzení za vyjmenované trestné činy. [3]
 • Rozhodnutí o prohlášení konkursu, a to do okamžiku zrušení konkursu, přičemž může jít o rozhodnutí vydané v České republice nebo v jiném státu.

Informační povinnost

Kdo se má stát členem voleného orgánu, je povinen obchodní korporaci nebo její zakladatele (pozn. pokud daná obchodní korporace ještě nevznikla) informovat, zda: 

 • není nezpůsobilý k výkonu funkce,
 • existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
 • ohledně jeho majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo obdobné řízení v zahraničí.

Za trvání funkce je člen orgánu povinen o těchto skutečnostech informovat obchodní korporaci bezodkladně poté, co se o těchto skutečnostech dozví.

Na dosavadní členy orgánů myslí rovněž přechodné ustanovení novely, podle kterého musí tento člen orgánu do 1. srpna informovat dotčenou obchodní korporaci, pokud není způsobilý k výkonu funkce a jeho funkce pak zaniká k prvnímu říjnu.

Evidence vyloučených osob

Zákon nově zřizuje evidenci vyloučených osob, která (stejně jako veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů), je spravována Ministerstvem spravedlnosti.

V této evidenci mají být evidovány osoby, kterých se nová úprava překážek výkonu funkce člena voleného orgánu dotýká, a to konkrétně osoby:

 • které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu, [4]
 • kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
 • které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
 • na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Tato evidence není přístupná veřejnosti. Jediný, kdo do ní má přístup, jsou soudy a notáři (v souvislosti s řízením o zápisu změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku či prvozápisu). Osoba, jíž se zápis v evidenci týká však může požádat o výpis z evidence obdobně, jako tomu je u rejstříku trestů.

Evidence je dále propojena s informačními systémy soudů a správních orgánů o rozhodnutích, tedy zejména s insolvenčním rejstříkem, rejstříkem trestů a rejstříkem přestupků.  Rozhodnutí o diskvalifikaci z funkce [4] do evidence zapisuje příslušný soud, který v daném případě o diskvalifikaci rozhoduje. [5] Na úrovni Evropské unie slouží k propojení systém BRIS (Business Registers Interconnection System), kde již nyní lze vyhledávat údaje o právnických osobách registrovaných v jiných členských státech. [6]

Závěr

Lze předpokládat, že novela zjednoduší celý proces kontroly plnění podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodních korporacích a dokládání způsobilosti. Velkou otázkou zatím je, jak tento proces bude fungovat ve vztahu k zahraničí a zahraničním osobám, a zda nebude představovat zdržení.

KONTAKTUJTE NÁS


[1] Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

[2] Část třetí, čl. IV bod 2. zákona č. 416/2022 Sb.

[3] 1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,

2. daňový, poplatkový nebo devizový,

3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo

4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí […]

[4] Ustanovení § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích

[5] Část třetí, čl. IV bod 4. zákona č. 416/2022 Sb.

[6] https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-cs.do?clang=cs

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů