CZ / DEEN

Novela zákoníku práce na půdě Sněmovny – co nového přinese?

Vláda 5. dubna 2023 na svém zasedání schválila text novely zákoníku práce, který nyní doputoval na půdu Poslanecké sněmovny. Po složitém kolečku připomínkového řízení a finalizace textu návrhu zákona na úrovni vlády se nám tak již ukazují konkrétní hlavní myšlenkové rysy znění, které by mohlo být na konci legislativního procesu schváleno. Jaké tedy vypadají konkrétní změny?

Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

 • Zaměstnanec musí od zaměstnavatele do 7 dnů od vzniku pracovního poměru obdržet stanovené informace (pokud informace neobsahuje pracovní smlouva) v širším rozsahu než dosud (např. informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru). Obdobná úprava je pak navržena i pro DPP/DPČ;
 • Je stanoven širší rámec informací povinně sdělovaných zaměstnanci vysílanému k výkonu práce na území jiného státu. Charakter informací se pak liší podle toho, zda je zaměstnanec vyslán do třetího státu, či státu EU. Obdobná úprava je pak navržena i pro DPP/DPČ;

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

 • Zaměstnavatel má povinnost rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanci nejméně 3 dny před začátkem směny;
 • Nově se pro dohody uplatní veškeré překážky v práci, či úprava pracovní doby a doby odpočinku;
 • „Dohodáři“ budou mít nárok na příplatky při práci o víkendu, ve svátek, noční práci apod. (s výjimkou náhrad z důvodu jiných důležitých překážek v práci (lékař, svatba, apod.) a překážek v práci v obecném zájmu (např. darování krve);
 • Plánuje se pro DPP/DPČ zakotvit právo na dovolenou obdobně jako v pracovním poměru (pro účely výpočtu dovolené se použije jako týdenní pracovní doba 20 hodin, pro vznik nároku nutné trvání dohody alespoň 4 týdny, přičemž zaměstnanec musí odpracovat alespoň 80 hodin v roce);
 • Zaměstnanec má právo zaměstnavatele požádat o zaměstnání v pracovním poměru (za předpokladu, že během předchozích 12 měsíců u něj alespoň 180 dní pracoval na DPP/DPČ).

Práce na dálku

 • Práci na „home office“ je nově možné vykonávat jen na základě písemné dohody, (výjimečně dle písemného pokynu zaměstnavatele, stanoví-li tak orgán veřejné moci);
 • Zaměstnanec je oprávněn obdržet právo na náhradu nákladů spojených s prací na dálku (formou paušální částky, nebo dle reálných nákladů);
  • Způsob úhrady se sjednává písemně se zaměstnancem/ určen v kolektivní smlouvě, případně stanoven vnitřním předpisem;
  • Nárok na náhradu nákladů je možné předem smluvně vyloučit.
 • Dohodou zaměstnavatele a zaměstnance možné ujednat, aby si zaměstnanec na „home office“ rozvrhoval pracovní dobu sám;
 • Dohodu o práci na dálku je možné sjednat i jako nevypověditelnou.

Doručování

 • Novelou zákoníku práce došlo k vymezení užšího okruhu písemností povinně doručovaných zaměstnavatelemdo vlastních rukou zaměstnance (typicky se jedná o jednostranné rozvázání pracovněprávního vztahu)
  • Nově bude postaveno na roveň doručování do vlastních rukou předáním na pracovišti s formou doručování do vlastních rukou kdekoliv je zaměstnanec zastižen, do datové schránky a prostřednictvím sítě, nebo služby elektronických komunikací;
  • Elektronické doručování novela umožňuje pouze na základě písemného prohlášení zaměstnance s uvedením samostatné elektronické adresy, kterou nedisponuje zaměstnavatel. Zaměstnanec poté buď potvrdí doručení, nebo následně posledním dnem 15denní lhůty od odeslání nastává fikce doručení; 
  • Zaměstnanci lze stále doručovat i přes provozovatele poštovních služeb (jen není-li možné doručit na pracovišti).
 • Zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat do datové schránky bez souhlasu zaměstnavatele;
  • Nově může doručovat i prostřednictvím sítě, nebo služby elektronických komunikací (e-mailem) na adresu sdělenou zaměstnavatelem;

Uzavírání smluv elektronicky

 • Zaměstnavatel musí v případě elektronického uzavření smlouvy zaslat vyhotovení elektronické smlouvy zaměstnanci (na písemně sdělený e-mail, který nesmí být v dispozici zaměstnavatele);
 • Právo zaměstnance na písemné odstoupení do 7 dnů od doručení elektronického vyhotovení smlouvy (pokud již nezačal povinnosti ze smlouvy plnit).

Rodičovská dovolená

 • Žádost o nástup na rodičovskou dovolenou je nutné podat nejméně 30 dní před nástupem (výjimku představují závažné důvody na straně zaměstnance);
 • Zaměstnanec musí v žádosti vždy uvést dobu trvání rodičovské dovolené.

Obrácení důkazního břemene ve vybraných pracovněprávních sporech (související změna OSŘ)

 • Pokud zaměstnanec (žalobce) před soudem tvrdí, že obdržel výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru např. z důvodu uplatnění některých svých práv, žádosti o mateřskou dovolenou, či z důvodu žádosti o možnost pečovat o jinou osobu, musí zaměstnavatel prokázat, že skutečný důvod pro výpověď byl odlišný.

Zatím je poměrně předčasné odhadovat, jestli a případně jakých změn novela zákoníku práce během legislativního procesu ještě dozná. Účinnost zákona je však (s výjimkou práva na dovolenou pro „dohodáře“) stanovena na 1. den následujícího kalendářního měsíce od jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, a proto pro Vás budeme stav projednávání této novely průběžně bedlivě sledovat.

KONTAKTUJTE NÁS

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů