CZ / DEEN

Zkoumání svěřenského fondu v českém a španělském právním systému

Úvod:

V rozsáhlé oblasti právních systémů některé myšlenky překonávají hranice, zatímco jiné zůstávají omezené. Jedním z takových konceptů je svěřenský fond, který pochází z common law systémů práva a který může být obtížně chápán a uznáván napříč různými právními tradicemi. Zatímco země kontinentálního práva, jako je Česká republika, přijaly svěřenský fond s jedinečnými vlastnostmi a výhodami, jiné země, jako je Španělsko, postrádají přímý ekvivalent, což vede k možným složitostem při výkladu.

Tento článek vás vezme na cestu svěřenského fondu a prozkoumá, jak se vyvíjí v kontextu České republiky a Španělska. Ponoříme se do českého práva, prozkoumáme, jak se v něm se svěřenskými fondy nakládá, a odhalíme jejich výhody. Poté se pustíme do srovnání a porovnáme svěřenské fondy se španělskými svěřenskými smlouvami a osvětlíme jejich klíčové rozdíly. Nakonec prozkoumáme zajímavý případ katalánského svěřenského fondu. Vydejte se s námi na tuto fascinující půdu právních pojmů a jejich mezikulturní dynamiky.

České právo:

Definice:

Představte si, že máte chytrý a strategický způsob, jak spravovat svůj majetek a zajistit budoucnost své rodiny. Přesně to nabízí český svěřenský fond[1] a je to jednodušší na pochopení, než si možná myslíte. Pojďme si jej rozdělit do tří klíčových prvků:

a) Převod majetku: Když založíte svěřenský fond, vytváříte jedinečný prostor pro rozvoj svého majetku. Vy jako osoba zakládající svěřenský fond (tzv. zakladatel) převádíte část svého majetku na samostatný subjekt. Tento subjekt nemá vlastní právní identitu.

b) Správa svěřenského fondu: Váš majetek je ve schopných rukou svěřenského správce – osoby, které důvěřujete, že na něj bude dohlížet. Tento vámi vybraný správce spravuje majetek ve prospěch konkrétních osob nebo účelů. Zde je ta zajímavá část: majetek svěřenského fondu nevlastníte ani vy, ani svěřenský správce, ani beneficienti.

c) Oddělení kontroly a výhod: Existuje jasné oddělení mezi správou svěřenského fondu (o kterou se stará svěřenský správce) a přijímáním ekonomických výhod (které dostávají beneficienti). Toto jasné rozlišení zajišťuje, že váš majetek bude efektivně využíván a zároveň bude zajištěn prospěch pro všechny.

V tomto rámci se objevují tři klíčové role: zakladatel, svěřenský správce a beneficient.

Vy (zakladatel): Vy předáváte část svého majetku správci (důvěryhodné osobě, kterou si zvolíte), jehož úkolem je spravovat jej ve prospěch třetí strany.

Svěřenský správce: Spravuje majetek a vyplácí plnění v nejlepším zájmu oprávněných osob. Může jím být fyzická osoba s právní způsobilostí nebo právnická osoba, například korporace, pokud to zákon umožňuje. Je důležité si uvědomit, že správcem může být také zřizovatel nebo beneficient vedle jiného jmenovaného správce (spolusprávce).

Obmyšlený: Šťastlivec, který má prospěch ze zisku vašeho svěřenského fondu – můžete to být vy, rodina nebo kdokoli, koho si vyberete. Určují se ve smlouvě nebo v ujednání o „pořízení pro případ smrti“ a mohou jimi být různé osoby, například samotný zakladatel, rodinní příslušníci, partneři nebo zaměstnanci.

Typy svěřenských fondů: Jaké jsou vaše možnosti?

Při zvažování založení svěřenského fondu je nezbytné pochopit, do jakých z následujících kategorií spadá: soukromý a veřejný. Pojďme se pustit do podrobností, které vám pomohou určit, který typ odpovídá vašim cílům a potřebám.

Soukromý svěřenský fond:

Soukromý svěřenský fond je univerzální nástroj s řadou účelů, které jsou přizpůsobeny vašim jedinečným potřebám. Zde je několik scénářů, kdy se soukromý svěřenský fond může ukázat jako neocenitelný:

  • Osobní výhody: Chcete prostřednictvím charitativních darů finančně podpořit konkrétní osoby, například své děti nebo manžela/manželku? Soukromý svěřenský fond vám může pomoci zajistit jejich budoucnost.
  • Zachování cenného majetku: Cenné rodinné památky, nemovitosti nebo investice mohou najít útočiště v soukromém svěřenském fondu. Tím je zajištěno jejich zachování pro další generace.
  • Investiční nástroj: Chcete si vytvořit solidní finanční plán, třeba na důchod? Soukromý svěřenský fond může sloužit jako všestranný investiční nástroj, ze kterého budete mít prospěch vy i určení příjemci.

Existuje také časový rámec pro nárok oprávněné osoby do sta let od založení svěřenského fondu. Existují dvě výjimky:

  • Rozšířené výhody: I po sto letech mohou oprávněné osoby využívat výhod, pokud je to uvedeno v zakládacích dokumentech, což zajistí, že váš odkaz přetrvá.
  • Následní příjemci: Pokud jsou navrženy, může prospěch přecházet z jednoho příjemce na druhého, čímž se zajistí, že vaše záměry dosáhnou více generací.

Možnosti soukromého svěřenského fondu jsou široké a umožňují vám zanechat trvalý dopad a zároveň zajistit finanční budoucnost vaši i vašich blízkých. Co by pro vás soukromý svěřenský fond znamenal? Jak by mohl přispět k vaší vizi finančního zabezpečení a dědictví? Pojďme společně prozkoumat možnosti.

Výhody svěřenských fondů:

Vytvoření svěřenského fondu přináší řadu výhod, zejména pokud jde o ochranu majetku a daňové výhody. To má zvláštní význam pro dodavatele a podnikatele, kterým nabízí jak ochranu majetku, tak možnosti strategického daňového plánování.

a) Ochrana majetku a řízení odpovědnosti:

 Svěřenský fond umožňuje zachovat si kontrolu nad majetkem a zároveň jej chránit před případnými právními kroky nebo finančními závazky, což je pro podnikatele vystavené odpovědnosti klíčová vlastnost. Je to chytrý nástroj pro ochranu vašeho majetku. Je důležité zdůraznit, že svěřenský fond je možné vytvořit pouze v případě, že v době jeho založení nemá zakladatel vůči svému majetku zahájeno žádné soudní řízení.

b) Hladké plánování dědictví:

Svěřenské fondy usnadňují plynulý přechod majetku, což je pro rodinné podniky zásadní. Můžete naplánovat harmonický přechod majetku na nástupce a zajistit tak dědicům finanční jistotu. Berte to jako způsob, jak rozdělit majetek dětem nebo mladým dospělým v určitých životních fázích, například při dosažení mezníků ve vzdělávání.

c) Strukturované dědictví:

Svěřenské fondy jsou vynikající pro spravedlivé rozdělení dědictví, zejména ve složitých rodinných situacích. Pokud máte smíšenou rodinu, svěřenské fondy pomáhají rozdělit majetek mezi manžela/manželku a děti z předchozích vztahů, čímž minimalizují potenciální konflikty.

d) Profesionální správa majetku:

 Svěřenské fondy umožňují odborníkům spravovat majetek i po vašem odchodu a zajišťují tak odpovědné nakládání s ním a jeho dlouhodobý růst. To je obzvláště cenné pro zachování hodnoty majetku a zajištění finanční budoucnosti příjemců.

e) Podpora zranitelných příjemců:

V případech týkajících se zranitelných příjemců, jako jsou například zdravotně postižení členové rodiny, poskytují svěřenské fondy ochranný rámec. Zaručují průběžnou podporu, spravují finance a zajišťují blahobyt příjemců.

f) Odolná ochrana majetku:

Majetek ve svěřenských fondech je chráněn před věřiteli, což chrání příjemce před případnými žalobami na vymáhání pohledávek. Svěřenské fondy fungují jako samostatné subjekty, které chrání obmyšleného i během finančních problémů.

Závěrem lze říci, že svěřenské fondy nabízejí celou řadu výhod, od ochrany majetku a minimalizace právních rizik až po strategické rozdělení dědictví. Pro dodavatele a podnikatele, kteří hledají komplexní řešení pro správu majetku a zajištění svého dědictví, jsou svěřenské fondy všestranným a výkonným nástrojem. Jaké potenciální výhody může svěřenský fond nabídnout vám a vašim konkrétním okolnostem? Jak by mohl svěřenský fond zlepšit ochranu vašeho majetku a finanční plánování? Zvažte výhody a představte si, jak by svěřenský fond mohl být cenným doplňkem vaší finanční strategie.

Španělské právo:

Španělské předpisy:

Ve španělském právním prostředí chybí přímý ekvivalent pojmu svěřenský fond. Ačkoli je svěřenský fond zakořeněn v tradici common law, nebyl formálně začleněn do španělské legislativy. Aby to bylo ještě komplikovanější, Španělsko svěřenský fond nepřijalo, ani oficiálně neuznalo ve svém právním rámci. Cílem této části článku je osvětlit nejbližší právní alternativy v rámci španělského práva aprozkoumat příklad svěřenského fondu podle katalánských právních předpisů.

Svěřenské smlouvy ve Španělsku

Ačkoli formální pojem „svěřenské správy“ ve španělském právu ani v Haagské úmluvě neexistuje, Španělsko uznává některé mechanismy správy majetku a oddělených pozůstalostí, z nichž některé mají podobné rysy jako základní principy svěřenské správy, i když mají odlišné charakteristiky.[2]

Ve španělském právním rámci existují dva odlišné instituty, které se podobají pojmu svěřenská správa: „la fiducia“ a „el fideicomiso“.

La Fiducia:

La fiducia“ zahrnuje dohodu založenou na důvěře, kdy jedna strana („fiduciante“) převádí majetek nebo právo na druhou stranu („fiduciario“) za určitým účelem. Po splnění tohoto účelu fiduciario vrátí majetek fiduciantovi nebo jej převede na třetí stranu. Španělské soudy „fiducia“ uznávají, ačkoli zůstává neupravena a je považována za atypickou smlouvu. K těmto dohodám obvykle dochází mezi žijícími osobami a mohou se týkat dědických záležitostí. Ve španělském kontextu se český svěřenský fond podobá atypické fiduciární dohodě, i když je složitější než tradiční „fiducia“.

Praktickým příkladem použití „fiducia“ ve Španělsku je „Fiducia cum amico: dohoda založená na důvěře“.[3] 

Navzdory chybějící zvláštní právní úpravě obliba této dohody roste, zejména mezi manželi. Často přichází v úvahu, když jeden z manželů vykonává podnikatelskou činnost a snaží se ochránit majetek před možnými riziky souvisejícími s podnikáním. Tento typ dohody je často doprovázen předchozím oddělením majetku, čímž vzniká zdánlivá dohoda.

Obvyklá struktura nastává, když správce (manžel, který se nepodílí na podnikání) souhlasí s ochranou majetku ve prospěch zřizovatele (manžela, který se podílí na podnikání) nebo dokonce třetí strany. V takových případech se formální nebo evidenční vlastnictví převádí na nepodnikajícího manžela, zatímco skutečné vlastnictví zůstává podnikajícímu manželovi. Tyto smlouvy často skrývají skutečné vlastnictví podnikajícího manžela za zdánlivým formálním vlastnictvím nepodnikajícího manžela.

Komplikace však mohou nastat během manželských krizí, jako je například rozvod. Manžel, který nepodniká, by mohl vzhledem ke svému oficiálnímu vlastnictví poměrně snadno udržovat majetek v rámci svěřenského fondu cum amico. Je však důležité si uvědomit, že majetek mohl být zakoupen manželem zapojeným do podnikání. Podstata věci spočívá v prokázání skutečné povahy smlouvy, což by mohlo vést k neplatnosti simulované smlouvy. Podnikající manžel by musel prokázat existenci svěřenské smlouvy cum amico. Což může být komplikované, pokud se jedná o nepsanou smlouvu.

El Fideicomiso:

Pojem „fideicomiso[4] se v průběhu času vyvíjel. V současném španělském právu však formální institut „fideicomiso“ chybí. Místo toho se tento pojem používá k popisu formy substituce, jak je popsána v občanském zákoníku. Tato „sustitución fideicomisaria“ („Náhrada fideicomisaria“) zahrnuje ustanovení závěti, kdy se postupně mění dědic nebo odkazovník v důsledku podmínky nebo termínu, jako je například smrt zůstavitele. Při porovnání „fideikomisu“ a svěřenského fondu je zřejmé, že „fideikomismá testamentární povahu, zatímco svěřenský fond může sloužit i obchodním nebo finančním účelům.

Příklad využitelnosti systému Fideicomiso: Substituce správce – mechanismus ochrany majetku[5]

Ačkoli se ve Španělsku příliš nepoužívá a v současné době se z praxe vytrácí, substituce správce zůstává právní cestou, kterou může zůstavitel využít, pokud chce zachovat část dědictví pro pozdější předání určenému dědici. Tento přístup chrání majetek do vhodného okamžiku a chrání jej před nepřiměřenými riziky.

Klíčoví aktéři v procesu:

  • Zřizovatel: Zůstavitel, který zřizuje svěřenský fond v rámci své závěti.
  • Svěřenský správce: Osoba odpovědná za úschovu a správu majetku po stanovenou dobu, s povinností předat jej konečnému dědici, až nastane správný čas. Obvykle je správcem první nebo přímý dědic.
  • Správce dědictví: Konečný příjemce, který nakonec zdědí aktiva držená v rámci svěřenského fondu a stane se právoplatným dědicem.

K platnosti záměny svěřenských správců musí být splněny určité požadavky, jako například nepřekročení druhého stupně příbuznosti a omezení posloupnosti svěřenských správců na dva.

Tento mechanismus se často používá k zachování majetku v rodině, zejména toho, který má hlubokou sentimentální hodnotu nebo který byl součástí rodinného dědictví po celé generace. Pokud například dcera bez dědiců zdědí po svém pradědečkovi rodový obraz, připadne po její smrti tento obraz jejímu manželovi, případně rodičům nebo synovcům, kteří si sentimentálního ocenění jistě neváží. Díky svěřenskému náhradnictví umožňuje zavést pořadí osob pro dědictví, nejprve jedněch a pak druhých.

Dalším případem, kdy je výměna správce výhodná, jsou napjaté rodinné vztahy, například se švagry nebo zetěm. Pomocí tohoto přístupu lze stanovit dědické pořadí, které zabrání tomu, aby majetek skončil v rukou nežádoucích osob. Například po smrti dcery by majetek připadl nejprve jí určené osobě a v případě její smrti další předem určené osobě. Tento způsob dává zůstaviteli možnost zachovat si kontrolu nad dědickým řízením majetku a obhájit své původní záměry.

Katalánský svěřenský fond[6]

Španělský právní systém je organizován decentralizovaně, země je rozdělena na autonomní společenství, z nichž každé má určité zákonodárné pravomoci (omezené na konkrétní záležitosti). V katalánském občanském zákoníku lze nalézt institut nápadně podobný českému svěřenskému fondu, který představuje jeho tři hlavní aktéry: zakladatele, správcebeneficienta. Majetek vytvořený v rámci tohoto svěřenského fondu je autonomním subjektem bez právní subjektivity a žádná ze zúčastněných stran – zakladatel, správce ani beneficient – nemá vlastnická ani jiná věcná práva.

Ačkoli je však tento koncept velmi podobný českému svěřenskému fondu, je jedinečně přizpůsoben osobám s určitým zdravotním postižením jako beneficientům. V tomto smyslu je restriktivnější než jeho český protějšek, který umožňuje širší okruh příjemců.

Praktická aplikace katalánského svěřenského fondu:[7]

Rozlišujeme-li mezi státním zákonem na ochranu osob bez zdravotního postižení a autonomním zákonem v Katalánsku, první z nich označuje majetek jako samostatnou a oddělenou entitu v rámci dědictví osoby se zdravotním postižením. Oproti tomu dědictví chráněné v katalánském občanském právu je samostatnou a oddělenou entitou nebo majetkem bez právní subjektivity, podobně jako český svěřenský fond. Tato konstrukce sice teoreticky nabízí větší ochranu osob se zdravotním postižením, ale v praxi se nepromítá. Problém spočívá v absenci daňových výhod spojených s tímto faktem. Definice zákona není sladěna s národním daňovým popisem, což ponechává katalánské chráněné dědictví ve stavu nejistoty v daňových otázkách.

Závěr:

Ve světě práva a financí svěřenské fondy září jako světlo možností. Prozkoumali jsme, jak tyto mocné nástroje mohou utvářet vaše dědictví a chránit to, na čem vám nejvíce záleží.

V České republice nabízejí svěřenské fondy bezproblémovou cestu k dědictví a chytrému majetkovému plánování. Ve Španělsku nejsou alternativy jako „la fiducia“ a „el fideicomiso“ příliš rozšířené a svědčí o nedostatečné regulaci, přesto mohou poskytovat určité výhody. A v Katalánsku je pozitivní iniciativa upravující ochranu majetku osob se zdravotním postižením prostřednictvím svěřenského fondu. Její praktická realizace však ponechává mnoho prostoru k zamyšlení.


[1] §§ 1448 až 1474 českého občanského zákoníku

[2] Článek: “¿Traduzco ‘trust’ como fideicomiso?” Javier Sancho Durán

[3] Článek: “La fiducia “cum amico” entre conyuges: el problema tras la crisis familiar“by Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández

[4] Články 781 až 789 španělského občanského zákoníku

[5] Článek: “Sustitución fideicomisaria. Mantener los bienes de la herencia en la familia” by María José Arcas-Sariot https://todosobreherencias.es/sustitucion-fideicomisaria-mantener-los-bienes-de-la-herencia-en-la-familia/

[6] Články 227.1 až 227.9 katalánského občanského zákoníku

[7] Článek: “La triste historia de los patrimonio protegidos en cataluna.“ By Emilio Peréz Pombo, 04/06/2020

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů